dinsdag 1 augustus 2017

Griene tsiis

Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net ite kin is gjin oprjochte Fries